Uneto-Vni

UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. De huidige vereniging heeft ruim 6.000 leden die in hun bedrijven werk bieden aan zo’n 110.000 werknemers. Hiermee is UNETO-VNI één van de grotere werkgeversorganisaties van Nederland. De vereniging verenigt diverse soorten ondernemingen, van relatief kleine familiebedrijven tot internationaal opererende installatieconcerns.

Doelstelling

Tot aan het jaar 2005 heeft UNETO-VNI zich 5 prioriteiten gesteld die vastliggen in doelstelling
 
 • Toonaangevend zijn.

 • De branche een hoger aanzien en een beter imago bezorgen.

 • Vernieuwend zijn door pro-actief op te treden.

 • Hoge waarderingscijfers onder de leden scoren.

 • Het stimuleren van en inhoud geven aan het begrip ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.

Missie van de vereniging

Het bestaansrecht van de branchevereniging UNETO-VNI ligt vast in een missie:

‘Het ontwikkelen van een toekomstvisie inzake de voor de leden relevante maatschappelijke en technologische ontwikkelingen om op pro-actieve wijze voorwaarden te scheppen en leden te ondersteunen, zodat het aanzien, het rendement, de continuïteit en de maatschappelijke waarde van de bedrijfstak worden bevorderd.’

 Wie vertegenwoordigt UNETO-VNI

In het algemeen kunnen twee groepen bedrijven zich bij UNETO-VNI aansluiten.    

 1. Alle bedrijven die, in de brede zin van het woord, actief zijn in de installatiebranche.

 2. Detailhandelsbedrijven die zich richten op het vermarkten (verkopen) van technische producten en diensten aan consumenten. 
 • Installatiebedrijven
  De installatiebedrijven zijn actief op diverse vakgebieden. Sommige van de bedrijven zijn echte specialisten terwijl andere bedrijven meerdere disciplines of zelfs alle installatiedisciplines aanbieden. In grote lijnen zijn de aangesloten installatiebedrijven actief op de vakgebieden Klimaat,  Sanitair en Elektrotechniek

 • Detailhandelsbedrijven
  De technische detailhandelsbedrijven zijn eveneens zeer divers. UNETO-VNI vertegenwoordigt circa 2.000 elektrotechnische detailhandelswinkels en circa honderd servicebedrijven in Nederland en heeft daarmee een ongewoon hoge mate van representativiteit. Zowel ketenbedrijven, commerciële inkooporganisaties en zelfstandige ondernemers zijn lid van de branchevereniging. Gecombineerde elektrotechnische detailhandelsbedrijven hebben een breed assortiment met onder meer:
  groot en klein huishoudelijke apparatuur; personal care producten; audio- en videoapparatuur; computers, multimediaproducten en telecom apparatuur.
  Daarnaast zijn er de gespecialiseerde bedrijven van hoogwaardig beeld- en geluidsapparatuur, verlichtingszaken, telecomwinkels, computerwinkels en de reparatiebedrijven van wit- en bruingoed.

Het economisch belang van de sector

In de totale installatiesector zijn ongeveer 12.300 bedrijven actief, waarvan ruim 5.000 eenmansbedrijven. Vooral de bedrijven met personeel zijn aangesloten bij UNETO-VNI, in totaal ruim 6.000 bedrijven. De waarde van de totale productie in de installatiesector nam in de jaren 1998 tot 2001 gestaag toe. In 2001 bedroeg de waarde van de totale productie in de installatiesector bijna 10 miljard euro. De bedrijven zijn hoofdzakelijk werkzaam in drie marktsegmenten; woningbouw, utiliteitsbouw en industrie.

De totale omzet in de elektrotechnische detailhandel was in 2001 zo’n 7,9 miljard Euro. De omzet wordt gehaald  met witgoed, bruingoed, grijsgoed, telecomapparatuur en verlichtingsartikelen. In de wit- en bruingoed wordt 6 miljard Euro omgezet en zijn ruim 12.000 medewerkers werkzaam. In de verlichtingsbranche wordt 550 miljoen Euro omgezet en werken ruim 1.800 medewerkers. Ondanks de economische situatie en de terughoudende koopbereidheid van de consumenten behoudt de branche door de innovatieve producten en diensten, die veiligheid, comfort en 'fun' bieden, de positieve aandacht van diezelfde consumenten.

 Beleid binnen de vereniging

Het secretariaat van de vereniging kent per beleidsterrein speciale beleidsmedewerkers. Zij ontwikkelen het beleid en zien toe op de uitvoering ervan. Voor de komende periode heeft de vereniging een Top 5 van beleidsissues geformuleerd.

 1. Human Resources Management; beleid dat erop gericht is om het belangrijkste kapitaal van de aangesloten bedrijven, de medewerkers, te ondersteunen. Denk daarbij aan beleidsontwikkeling op het gebied van opleidingen, arbeidsmarkt, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

 2. Invloed uitoefenen op de agenda van de regionale, landelijke en Europese overheid.

 3. Belangenbehartiging van de installatiesector en de detailhandel in de bouwkolom.

 4. Bedrijfsprocessen van producenten, groothandelaren, installateurs, detailhandel en afnemers op elkaar afstemmen.

 5. Werken aan identiteit en imago van de branche.

Installatiebeleid

Om zoveel mogelijk vraagstukken te behandelen die voor de leden van belang zijn, heeft UNETO-VNI vier beleidsadviescommissies voor installatiebedrijven. Deze commissies, waarin de leden participeren, zullen het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. De vier commissies zijn: 

 • Beleidsadviescommissie Sociaal en juridisch (BACSJ);

 • Beleidsadviescommissie Onderwijs (BACO);

 • Beleidsadviescommissie Economische zaken (BACEC);

 • Innovatiegroep

 • Beleidsadviescommissie Communicatie (BACCOM)

 Detailhandelsbeleid

Voor de detailhandelsleden is van groot belang dat de vereniging met de werknemersorganisaties een eigen CAO afsluit voor de bedrijfstak. Verder zijn er de opleidingsfaciliteiten die het opleidingsfonds OFE Detailhandel in samenwerking met UNETO-VNI realiseert, zoals bedrijfshulpverlening en winkelcriminaliteitspreventie. Veiligheid in de winkel is een zeer belangrijk en actueel onderwerp. Daarnaast streeft UNETO-VNI naar een hogere instroom in beter regulier onderwijs en het verbeteren en actualiseren van de eigen opleidingen van de bedrijven. Om de leden te ondersteunen in het bieden van een goede service aan de consumenten is in samenspraak met de Consumentenbond de Geschillenregeling Elektro in het leven geroepen. Belangrijk daarbij zijn de wettelijke wijzigingen van de regels bij consumentenkoop en de afstemming daarover met fabrikanten- en consumentenorganisaties.

Zie voor verdere informatie Http://www.Uneto-Vni.nl