Rep Voorwaarden

Onze reparatievoorwaarden:

 1. Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de cliŽnt zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.
 2. De reparatieprijs wordt vastgesteld op basis van de voorrijdkosten, het aantal arbeidsperioden, de onderzoekskosten, de eventueel te gebruiken materialen (onderdelen) en indien nodig de ophaal - en terugbezorgkosten en eventuele verzend en/of administratiekosten. Dit alles is inclusief BTW. Er kunnen geen ander kosten in rekening gebracht worden. De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct contant, per cheque of machtiging ( incl. administratiekosten) aan de monteur te worden betaald

 3. Op verzoek van cliŽnt geeft de monteur een prijsopgave (eventueel schriftelijk bij gebrachte of meegenomen apparaten)

 1. als bij onderzoek blijkt dat de van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de cliŽnt gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de cliŽnt (bij schriftelijke prijsopgave is ook een schriftelijke bevestiging van cliŽnt noodzakelijk om tot reparatie over te gaan).
 2. De cliŽnt kan eventueel van verdere dienstverlening door de reparateur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met cliŽnt gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De cliŽnt betaalt dan alleen de voorrijdkosten en de onderzoekskosten ( incl. BTW en eventuele administratiekosten en ophaal - en bezorgkosten)
 3. Indien voor reparatie onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal de reparateur geen extra kosten in rekening brengen voor het 2e bezoek en zal hij trachten de cliŽnt te informeren over de vermoedelijke wachttijd. De cliŽnt kan de reparateur niet aan deze wachttijd houden.
 1. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of , wanneer dit met de cliŽnt is besproken, ruilonderdelen.
 2. Een reparatie zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit aan de cliŽnt meedelen en het apparaat niet repareren en afkeuren voor verder gebruik.
 3. De reparateur is aansprakelijk voor diefstal, verlies en uiterlijk zichtbare schade aan de apparaten welke worden meegenomen voor reparatie, alsmede voor verlies van toebehoren en accessoires.
 4. Na reparatie ontvangt de cliŽnt een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.
 5. De reparateur geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op de uitgevoerde reparatie en de daarbij gebruikte onderdelen (tenzij anders vermeld op de bon ). Deze garantie gaat in na betaling van de uitgevoerde reparatie . Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem-, water-, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatie bon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
 6. Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie.
  1. Bij de zelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
  2. Besluit de cliŽnt af te zien van opnieuw repareren, dan wordt alleen een restitutie gedaan van in de eerste reparatie vervangen onderdelen (incl. BTW). Hiermede worden deze onderdelen weer eigendom van de reparateur en zullen dan weer uit het apparaat worden verwijdert.
  3. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de cliŽnt berekend, uitgezonderd de voorrijdkosten.
  4. Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.
 7. Na onderzoek c.q. reparatie van het aangemelde apparaat, dient de cliŽnt de rekening direct aan de monteur te voldoen.
 8. Bij betaling via factuur wordt € 15,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

  Betalingsvoorwaarden: Levering en/of reparatie van witgoedapparatuur wordt uitgevoerd tegen contante betaling (in Euro's) of kan worden betaald met uw pinpas van bank of giro ,of eventueel met een creditcard * (*MasterCard, *Visa en *Maestro) .*(hier zijn extra kosten aan verbonden)